نقطه ها و خطوط دیداری در عکاسی

کارکرد خط دیداری در ترکیب بندی مانند آن است که دو کفه ترازو را زیر هر دو شی قرار دهیم.چشم میان این دو نقطه حرکت کرده و انها را مقایسه می کند.اکر آن دو نقطه از هر نظر باهم شباهت داشته باشند مثلا از نظر رنگ یا بافت یا از هر جنبه دیگر این توجه تشدید خواهد شد.

قوی ترین نوع خط مجازی خط نگاه انسان است.ما همیشه به جایی که دیگران به آن نگاه می کنند نگاه میکنیم.این امر پاسخ غریزی ما به دو حس تمایل و بقا و ارضای حس کنجکاوی است.در یک پرتره دو نفره ارتباط میان دو شخص همانند ارتباط میان دو نقطه است


برای اطلاعات بیشتر به کتاب ترکیب بندی در عکاسی دیوید پرکل ترجمه اسماعیل عباسی و احسان قنبری فرد مراجعه نماید.

/ 0 نظر / 25 بازدید